32:35 neAtaroti-shofan, neYazere, neYogebheha. Abanduluka abantu, wada wamkelwa uMiriyam. 18:4 Bonamathela kuwe, bagcine isigxina sentente yokuhlangana emsebenzini wonke wayo intente; ke owase unzini aze angasondeli kuni. Njengoko uYehova wamwiselayo umthethoumthetho uMoses, wababala entlango yaseSinayi. 7:42 Ngemini yesithandathu kwasondeza inkulu yoonyana bakaGadi, uEliyasafu, unyana kaDehuweli. Available for iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more. Koonyana bakaIsakare, inzala yabo ngokwemizalwane yabo, ngokwezindlu zooyise, ngenani lamagama, bethabathela kominyaka imashumi mabini ezelweezelwe, banyuse, bonke abaphuma umkhosiumkhosi: 29 Wehla uMoses noElazare entabeni. 33:35 Banduluka eAbrona, bamisa e-Etsiyon-gebhere. 26:40 Oonyana bakaBhela nguArdi noNahaman; nguArdi ozala ama-Ardi; nguNahaman ozala amaNahaman. 26:65 Ngokuba uYehova ebethe kubo, Mabafele bona entlango kanye. 11:5 Sikhumbula iintlanzi esibe sizidla eYiputa ngelize, kwaneekomkomere, neevatala, neelike, namatswele, nekinofile. 28:15 Nenkunzi yebhokhwe exhonti yoba nye, ibe lidini lesono kuYehova; nolenza ndawonye nedini elinyukayo lamaxesha onke nomnikelo walo othululwayo. Woba ngummiselo ke wokugweba lowo koonyana bakaSirayeli, njengoko uYehova wamwiselayo umthetho uMoses. 29:36 Nosondeza idini elinyukayo, ukudla kwasemlilweni, ivumba elithozamisayo kuYehova; inkunzi entsha yenkomo ibe nye; nenkunzi yemvu ibe nye; neemvana ezimnyaka mnye ezigqibeleleyo zibe sixhenxe; 29:37 nomnikelo wazo wokudla, neminikelo yazo ethululwayo, kuyo inkunzi entsha yenkomo, nakuyo inkunzi yemvu, nakuzo iimvana, ngangenani lazo, ngokwesiko; 29:38 nenkunzi yebhokhwe ibe nye, ibe lidini lesono: ngaphandle kwedini elinyukayo lamaxesha onke, nomnikelo walo wokudla, kwanomnikelo walo othululwayo. 31:42 Isiqingatha soonyana bakaSirayeli, awasahlulayo uMoses kweyamadoda abephume umkhosi. 31:17 Yibulaleni ngoko yonke into eyindoda ezintsatsheni; namankazana onke ayazileyo indoda ngokulala nayo wabulaleni. 10:35 Kube kusakuthi ekundulukeni kwetyeya, athi uMoses, Vuka, Yehova; zichithachithe iintshaba zakho, basabe phambi kwakho abakuthiyayo: 10:36 kuthi ekulaliseni kwawo athi, Buyela, Yehova, kumawaka amawaka akwaSirayeli. 7:19 Wasondeza umsondezo wakhe, waba sisitya esinye sesilivere, bulikhulu elinamanci mathathu eeshekele ubunzima baso; sasinye isitya sokutshiza sesilivere esiziishekele ezimashumi asixhenxe ngokweshekele yengcwele, zozibini zizele ngumgubo ocoliweyo womnikelo wokudla, ugalelwe ioli; 7:20 lwalunye ukhamba lwegolide oluziishekele ezilishumi, luzele sisiqhumiso; 7:21 yanye inkunzi entsha, ithole lenkomo, yanye inkunzi yemvu, yanye imvana emnyaka mnye, zizezedini elinyukayo ke ezo. 16:46 Wathi uMoses kuAron, Luthabathe ugcedevu, ubeke umlilo phezu kwalo ovela esibingelelweni, ubeke isiqhumiso, ukhawuleze uye ebandleni, ubacamagushele; kuba kuphume uburhalarhume ebusweni bukaYehova, siqalile isibetho. 31:48 Basondela kuMoses abaveleli ababengabamawaka omkhosi, abathetheli-waka nabathetheli-khulu. 3:32 Inkulu yezikhulu zakwaLevi nguElazare, unyana ka-Aron umbingeleli, umveleli wabagcina isigxina sengcwele. 19:16 Bonke abasukuba bemchukumisa emaphandleni obulewe ngekrele, nokuba ngofele khona, nokuba lithambo lomntu, nokuba lingcwaba: bona boba ziinqambi iintsuku ezisixhenxe. Verses 1-4. Info. 7:43 Umsondezo wakhe waba sisitya esinye sesilivere, bulikhulu elinamanci mathathu eeshekele ubunzima baso; sasinye isitya sokutshiza sesilivere esiziishekele ezimashumi asixhenxe ngokweshekele yengcwele, zozibini zizele ngumgubo ocoliweyo womnikelo wokudla, ugalelwe ioli; 7:44 lwalunye ukhamba lwegolide oluziishekele ezilishumi, luzele sisiqhumiso; 7:45 yanye inkunzi entsha, ithole lenkomo, yanye inkunzi yemvu, yanye imvana emnyaka mnye, zizezedini elinyukayo ke ezo; 7:46 yanye inkunzi yebhokhwe exhonti yedini lesono; 7:47 ezombingelelo woxolo zambini iinkomo, zantlanu iinkunzi zezimvu, zantlanu iibhokhwe, zantlanu iimvana ezimnyaka mnye. Sathintelwa ke isibetho koonyana bakaSirayeli. Weva uYehova, wavutha umsindo wakhe, watsha umlilo kaYehova phakathi kwabo, wadla esiphelweni seminquba. 3:2 Ngawo la amagama oonyana baka-Aron: owamazibulo nguNadabhi, noAbhihu, uElazare, noItamare. 26:9 Oonyana bakaEliyabhi nguNemuweli noDatan noAbhiram. 3:17 Ngabo aba oonyana bakaLevi ngamagama abo: nguGershon noKehati noNerari. 33:36 Banduluka e-Etsiyon-gebhere, bamisa entlango yeTsin eyiKadeshe. 26:21 Oonyana bakaPeretse babengaba: nguHetseron ozala amaHetseron; nguHamuli ozala amaHamuli. The Bible, the Hymns and Identity: The Prophet Isaiah Shembe and The Bible, the Hymns and Identity: The Prophet Isaiah Shembe and the Hymns of His Nazareth Baptist Church (PDF Download Available) pin. Verses 7-12. We are glad to present the IBhayibhile - Xhosa Bible android app for free that works completely offline. Mabasikelelwe abakusikelelayo, Baqalekiswe abakuqalekisayo. 7:54 Ngemini yesibhozo kwasondeza inkulu yoonyana bakaManase, uGamaliyeli, unyana kaPedatsure. 15:33 Abo bamfumanayo etheza iinkuni, bamsondeza kuMoses nakuAron nakwibandla lonke; 15:34 bamfaka elugcinweni, kuba bekungekamiswa okuya kwenziwa kuye. OoMoses noAron bawathabatha loo madoda ahleliweyo ngamagama. Contains Ads. Nguwo lowo umsondezo ka-Ahira, unyana kaEnan. Reviews Review Policy. 16:19 UKora walibizela ndawonye ngabo ibandla lonke emnyango wentente yokuhlangana. 15:21 Kuwo umgrayo wenu wokuqala, nomnika uYehova umrhumo ezizukulwaneni zenu. Xhosa Bible: Numbers. 14:38 Kwasala uYoshuwa unyana kaNun, noKalebhi unyana kaYefune, kuloo madoda abeye kulihlola ilizwe. Bonduluka beyeyesibini. 26:43 Yonke imizalwane yamaShuham, ngokwababalwayo kubo, ngamashumi omathandathu anamane amawaka, anamakhulu mane. Phone number. 20:29 Lakubona lonke ibandla ukuba uAron uphume umphefumlo, bamlilela uAron imihla emashumi mathathu, yonke indlu yakwaSirayeli. 7:89 Ke ekungeneni kukaMoses ententeni yokuhlangana, ukuba athethe naye, weva izwi lithetha kuye, livela esihlalweni sokucamagusha esiphezu kwetyeya yesingqino, phakathi kweekerubhi zombini; wathetha ke yena kuye. Akwaba bonke abantu bakaYehova babengabaprofeti, waba uYehova ubeke uMoya wakhe kubo! 21:21 AmaSirayeli athuma izigidimi kuSihon, ukumkani wama-Amori, esithi, Mandicande ezweni lakho; 21:22 asiyi kuthi gu bucala, siye emasimini nasezidiliyeni; asiyi kusela manzi equla; siya kubamba ngomendo wenkosi, side sicande emdeni wakho. 33:45 Banduluka eIyim, bamisa eDibhon yakwaGadi. 26:64 Ke kwabo kube kungasekho mntu wababebalwe ngooMoses noAron umbingeleli, abababalayo oonyana bakaSirayeli entlango yeSinayi. 24:12 Wathi uBhileham kuBhalaki, Bendingathethanga na nakubathunywa bakho owabathumela kum ndisithi. Ngokuba balila kum, besithi, Sinike inyama sidle. 2:16 Bonke ke ababalelwa eminqubeni yakwaRubhen likhulu lamawaka, elinamanci mahlanu amawaka, anawakanye, linamakhulu mane, anamanci mahlanu, ngokwemikhosi yabo. Mateyu 3 - Read the Bible with Audio in 100+ Languages - Xhosa Bible 1975. ‎We are proud and happy to release Xhosa Bible in iOS . Abalali phantsi, bade badle okuqwengiweyo, Basele igazi labahlatyiweyo. 5:29 Nguwo lowo umyalelo wobukhwele bokunxaxha komfazi enendoda yakhe, wazenza inqambi; 5:30 nokuba indoda ithe yafikelwa ngumoya wobukhwele, yamkhweletela umkayo, yammisa umfazi phambi koYehova, umbingeleli wawenza kuye wonke lo myalelo. Holy bible Xhosa(XHO75), is an android application, where the user can search by book, chapter and verses, referring to the bible. Yomelelani, nize neziqhamo zelo zwe. 27:2 Zema phambi koMoses naphambi koElazare umbingeleli, naphambi kwezikhulu zebandla lonke emnyango wentente yokuhlangana, zathi. 21:5 Bathetha abantu ngoThixo nangoMoses, bathi, Yini na ukuba nisinyuse eYiputa, size kufela entlango? 32:10 Wavutha umsindo kaYehova ngaloo mhla, wafunga, wathi. 4:28 Nguwo lowo umsebenzi wemizalwane yoonyana bakaGershon ententeni yokuhlangana. 14:19 Buxolele, ndiyakukhunga, ubugwenxa baba bantu ngokobukhulu benceba yakho, njengoko ubuxoleleyo ubugwenxa baba bantu, uthabathele eYiputa wezisa apha. Ukumkani wakhe makabe ngaphezulu koAgagi, Buziphakamise ubukumkani bakhe. 26:2 Balani inani lebandla lonke loonyana bakaSirayeli, nithabathele kominyaka imashumi mabini ezelwe, ninyuse, ngokwezindlu zooyise, bonke abaphuma umkhosi kwaSirayeli. 2:33 Ke abaLevi ababalelwanga phakathi koonyana bakaSirayeli, njengoko uYehova wamwiselayo umthetho uMoses. 11:35 Banduluka abantu eKibroti-hatahava, baya eHatseroti, baba seHatseroti. 18:13 Iintlahlela zeento zonke ezisezweni labo, abazizisa kuYehova, zoba zezakho; bonke abahlambulukileyo endlwini yakho bozidla. 2: Kwathi, ngomnyaka wesihlanu wokumkani uRehabheham, kwenyuka uShishaki ukumkani waseYiputa, wayingenela iYerusalem, ngokuba bebemenezile kuYehova; 3: enewaka elinamakhulu amabini … Bible plans help you engage with God's Word every day, a little at a time. 33:15 Banduluka eRefidim, bamisa entlango yeSinayi. 22 4:4 Nguwo lo umsebenzi woonyana bakaKehati ententeni yokuhlangana wengcwele kangcwele: 4:5 ekundulukeni komkhosi eminqubeni bongena ooAron noonyana bakhe, bawuthule umkhusane osisisitheliso, bayigubungele ngawo ityeya yesingqino. 22:41 Kwathi ngomso, uBhalaki wamthabatha uBhileham, wamnyusa wamsa ezigangeni zikaBhahali. Ilizwi alibekayo uThixo emlonyeni wam, ndiya kuthetha lona. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now . 26:53 Malabelwe ezo zizwe ilizwe, libe lilifa lazo ngenani lamagama. 3:51 UMoses wayinika uAron noonyana bakhe imali leyo yenkululo, ngokomlomo kaYehova, njengoko uYehova wamwiselayo umthetho uMoses. 16:29 Ukuba aba bathe bafa ngokufa kwabantu bonke, nokuba bathe bavelelwa ngokuvelelwa kwabantu bonke, woba uYehova akandithumanga. 22:6 Khawuze ke, undiqalekisele aba bantu, ngokuba banamandla kunam; mhlawumbi ndingaba nako ukubabulala, ndibagxothe kweli lizwe; ngokuba ndiyazi ukuba omsikelelayo usikelelwe, omqalekisayo uqalekisiwe. 33:6 Banduluka eSukoti, bamisa e-Etam, esesiphelweni sentlango. 22:24 Sema isithunywa sikaYehova engxingweni yezidiliya, iludonga ngapha, iludonga ngapha. 21:3 Waliva uYehova ilizwi lamaSirayeli, wamnikela umKanan lowo kuwo, wasingelwa phantsi nemizi yakhe. Browse all Plans Download the free Bible App. 6:27 Mabalibeke ke igama lam phezu koonyana bakaSirayeli; mna ndiya kubasikelela. 35:11 nozihlelela imizi ibe yimizi yenu yokusabela, abalekele kuyo umbulali obulele umntu ngengozi. 4:47 bethabathela kominyaka imashumi mathathu ezelwe banyuse, basekominyaka imashumi mahlanu ezelwe, bonke abo baza kusebenza imisebenzi ngemisebenzi, nomsebenzi wokuthwala ententeni yokuhlangana. UKehati wazala uAmram. 4:30 bethabathela kominyaka imashumi mathathu ezelwe, banyuse, base kominyaka imashumi mahlanu ezelwe; nobabala bonke abeza kuphuma umkhosi, basebenze ententeni yokuhlangana. 12:2 Bathi, UYehova uthethe ngoMoses yedwa yini na? IZIBHALO EZINGCWELE / Bible In Xhosa Language / Black Hard Cover Jairus' … Erste und das Neue Testament. Angcwele wona; igazi lawo wolitshiza esibingelelweni, uqhumisele ngamanqatha awo; kukudla kwasemlilweni ke oko, livumba elithozamisayo kuYehova. Ndihleli nje, andinako na ukukuzukisa? 5:6 Thetha koonyana bakaSirayeli, uthi, Indoda nokuba yinkazana, xa bathe benza isono kwizono zonke zoluntu, ngokuthi bameneze kuYehova, yazeka ityala ke loo miphefumlo. 28:25 Ngomhla wesixhenxe kobakho intlanganiso engcwele kuni. 14:30 aniyi kungena ezweni endaliphakamisela isandla sam ukuba ndinihlalise kulo, ingenguKalebhi unyana kaYefune, noYoshuwa unyana kaNun. 27:22 Wenza ke uMoses njengoko uYehova wamwiselayo umthetho. 15:18 Thetha koonyana bakaSirayeli, uthi kubo, Ekufikeni kwenu ezweni elondinisa kulo. 7:48 Ngemini yesixhenxe kwasondeza inkulu yoonyana bakaEfrayim, uElishama unyana ka-Amihudi. 29:2 Ize nenze idini elinyukayo, libe livumba elithozamisayo kuYehova; ibe nye inkunzi entsha, ithole lenkomo, nenkunzi yemvu ibe nye, neemvana ezimnyaka mnye ezigqibeleleyo, zibe sixhenxe; 29:3 nomnikelo wazowokudla womgubo ocoliweyo, ugalelwe ioli, izahlulo zeshumi zibe zithathu kuyo inkunzi entsha yenkomo, nezalululo zeshumi zibe zibini kuyo inkunzi yemvu. 14:39 Wawathetha uMoses la mazwi kubo bonke oonyana bakaSirayeli; benza isijwili esikhulu abantu. 20:1 Bafika oonyana bakaSirayeli, lonke ibandla, entlango yaseTsin ngenyanga yokuqala; bahlala abantu eKadeshe. 9:19 Lakolula ilifu imihla emininzi lihleli phezu komnquba, basigcina isigxina sikaYehova oonyana bakaSirayeli, abanduluka. Yoba ngumhla wokumema ngezigodlo kuni. 31:2 Baphindezele kumaMidiyan oonyana bakaSirayeli, ngento awayenza kubo; emveni koko wohlanganiselwa ebantwini bakowenu. Kothi, umntu athe uYehova wamnyula abe ngcwele yena; senanele nina, nyana bakaLevi. number sign translation in English-Xhosa dictionary. 36:2 bathi, UYehova wayiwisela umthetho inkosi yethu, ukuba ibanike ilizwe ngamaqashiso oonyana bakaSirayeli, ukuba libe lilifa. Umphindezeli wegazi wombulala umbulali lowo akuqubisana naye. 4:13 Boluwola uthuthu lwesibingelelo, batwabulule phezu kwaso ingubo emfusa; 4:14 bazibeke phezu kwayo zonke iimpahla zaso, abalungiselela ngazo kuso: iingcedevu zamalahle, neefolokhwe, nemihlakulwana, nezitya zokutshiza, zonke iimpahla zesibingelelo, batwabulule phezu kwazo isigubungelo sezikhumba zamahlengezi, bafake izibonda zaso; 4:15 bagqibe ooAron noonyana bakhe ukuyigubungela ingcwele nempahla yonke yengcwele ekundulukeni komkhosi eminqubeni. 27:9 Ke ukuba ithe ayaba nantombi, nolinika abazalwana bayo ilifa layo. 15:2 Thetha koonyana bakaSirayeli, uthi kubo, Xa nithe nafika ezweni lokuhlala kwenu endininika lona. 7:66 Ngemini yeshumi kwasondeza inkulu yoonyana bakaDan, uAhiyezere, unyana ka-Amishadayi. 27:19 ummise phambi koElazare umbingeleli, naphambi kwebandla lonke, umwisele umthetho emehlweni abo; 27:20 uthabathe kwindili yakho, ubeke phezu kwakhe, ukuze limve lonke ibandla loonyana bakaSirayeli. 5:2 Bawisele umthetho oonyana bakaSirayeli, babakhuphe eminqubeni bonke abaneqhenqa, nabo bonke ababhobhozayo, nabo bonke abaziinqambi ngofileyo; 5:3 oyindoda noyinkazana, nobakhuphela phandle kweminquba, bangayenzi inqambi iminquba yabo, endihleli phakathi kwayo. 11:11 Wathi uMoses kuYehova, Yinina ukuba umphathe kakubi, umkhonzi wakho lo? 15:32 Kwathi, oonyana bakaSirayeli besentlango, bafumana umntu etheza iinkuni ngomhla wesabatha. Nanko emi ngasedinini lakhe elinyukayo, yena nabathetheli bonke bakwaMowabhi. 16 23:14 Wamsa emhlabeni wababoniseli, encotsheni yePisga, wakha izibingelelo ezisixhenxe; wenyusa inkunzi entsha yenkomo, nenkunzi yemvu, kwisibingelelo ngesibingelelo. 20:24 UAron makahlanganiselwe kwabakowabo; ngokuba akayi kungena ezweni endilinika oonyana bakaSirayeli, ngenxa yokuba nawuphikisayo umlomo wam emanzini embambano. 35:8 Imizi enobanika enzuzweni yoonyana bakaSirayeli noyenza mininzi kwesininzi, niyenze mincinane kwesincinane; eso isizwe, ngokomlinganiso welifa laso esiya kulidla, sobanika abaLevi emizini yaso. 11:27 Kwagidima umfana, waxelela uMoses, wathi, OoElidade noMedade bayaprofeta eminqubeni phaya. 17:9 Waphuma uMoses neentonga zonke, evela kuYehova weza nazo koonyana bonke bakaSirayeli. Simple & Clean. kwaDan: uAhiyezere unyanaunyana ka-Amishadayi; 13 Nolidla ilifa ngokwezizwe zooyihlo. 3:39 Bonke ke ababalwayo bakwaLevi, ababalwayo nguMoses noAron ngokomlomo kaYehova, ngokwemizalwane yabo, yonke into eyindoda, ethabathela kunyana onyanga-nye inyuse: ngamashumi amabini anamabini amawaka. Read Numbers 3 in the Xhosa version of the Bible with the Multilingual Bible. 31:52 Yonke igolide yomrhumo ababeyirhumele uYehova yaba ziishekele ezilishumi elinesithandathu lamawaka, anamakhulu osixhenxe, anamanci mahlanu, evela kubathetheli-waka, evela kubathetheli-khulu. Amendu akhe anjengawenqu. Owabutha kancinane wabutha iihomere ezilishumi; bamana ukuzaneka, bajikelezisa eminqubeni. Isigxina sabo soba sesandleni sikaItamare, unyana ka-Aron umbingeleli. 23:10 Ngubani na ongalubalayo uthuli lwakwaYakobi, Nesahlulo sesine sakwaSirayeli ngokwenani? Images: pinterest.com, @Netmums Source: UGC. 11:26 Ke kaloku kwasala amadoda amabini eminqubeni, igama lenye linguElidade, igama leyesibini linguMedade; wahlala umoya phezu kwawo; aba kwababhalwayo wona, kodwa akaphumanga aye ententeni; aprofeta eminqubeni. 8:6 Thabatha abaLevi phakathi koonyana bakaSirayeli, ubahlambulule. 5:17 athabathe umbingeleli amanzi angcwele ngomphanda, athabathe umbingeleli naseluthulini olusemgangathweni womnquba, alugalele emanzini lawo. 28:27 Nosondeza idini elinyukayo libe livumba elithozamisayo kuYehova: iinkunzi ezintsha zibe mbini, amathole eenkomo; nenkunzi yemvu ibe nye; 28:28 neemvana ezimnyaka mnye zibe sixhenxe: nomnikelo wazo wokudla womgubo ocoliweyo, ugalelwe ioli, izahlulo zeshumi zibe zithathu kuyo inkunzi entsha yenkomo inye. 33:52 nobagqogqa bonke abemi belo zwe phambi kwenu, niwachithe onke amatye angumfanekiso, nemifanekiso yabo yonke etyhidiweyo niyichithe, nazo zonke iziganga zabo nizitshabalalise; 33:53 nilihluthe ilizwe, nihlale kulo; kuba ndininikile ilizwe eli, ukuba nime kulo. 33:30 Banduluka eHashemona, bamisa eMoseroti. kwaSimon: uShelumiyeli unyanaunyana kaTsurishadayi; 7 25:12 Yithi ngoko, Yabona, ndimnika umnqophiso wam woxolo. 1:42 Koonyana bakaNafetali, inzala yabo ngokwemizalwane yabo, ngokwezindlu zooyise, ngenani lamagama, bethabathela kominyaka imashumi mabini ezelwe, banyuse, bonke abaphuma umkhosi: 1:43 ababalwayo kubo besizwe sakwaNafetali, baba ngamashumi amahlanu anamathathu amawaka, anamakhulu mane. Thabathani inani lebandla lonke loonyana bakaSirayeli, ngokwemizalwane yabo ngokwezindlu zooyise, ngenani lamagama yonke into eyindoda, ngokwentloko yayo. Wathi, Hayi. Lawo oba ngamadlelo emizi yabo. Multilingual Online Bible. 1:1 Wathetha uYehova kuMoses entlango yaseSinayi, ententeni yokuhlangana, ngolokuqala usuku lwenyanga yesibini, ngomnyaka wesibini wokuphuma kwabo ezweni laseYiputa, esithi,. 35:30 Bonke ababulele umntu, makabulawe umbulali lowo ngomlomo wamangqina; kodwa ingqina lilinye aliyikungqina ngomntu afe. It has been published in whole or in part in over 160 languages. 1:52 Oonyana bakaSirayeli bomisa elowo intente yakhe eminqubeni yakowabo, elowo ebhanileni yakowabo, ngokwemikhosi yabo. Kuko oko ukusungulwa kwesibingelelo, emveni kokuthanjiswa kwaso. 14:45 Ehla ama-Amaleki namaKanan abehleli kuloo ntaba, abaxabela, abaqoba kwasa eHorma. 33:2 UMoses wakubhala ukuphuma kwabo ngokweemfuduka zabo, ngokomlomo kaYehova. Ngokuba baya kunamathela oonyana bakaSirayeli elowo elifeni lesizwe sooyise. 10:14 Kuqala ke kwanduluka ibhanile yeminquba yoonyana bakaYuda, ngokwemikhosi yabo; inguNashon, unyana ka-Aminadabhi. 31:19 Ke nina misani iintente ngaphandle kweminquba iintsuku ezisixhenxe. 22:26 Saphinda sagqitha isithunywa sikaYehova, sema endaweni exineneyo, apho bekungekho ndlela yakucezela ekunene nasekhohlo. 29:15 nesahlulo seshumi ngasinye kuyo imvana inye kuzo iimvana ezilishumi elinane; 29:16 nenkunzi yebhokhwe exhonti ibe nye, ibe lidini lesono; ngaphandle kwedini elinyukayo lamaxesha onke, nomnikelo walo wokudla, kwanomnikelo walo othululwayo. 21:10 Banduluka oonyana bakaSirayeli, baya bamisa iintente eObhoti. 10:4 Ukuba kuthe kwavuthelwa ixilongo, kwaqutshwa ngakanye, zozihlanganisela kuwe izikhulu, iintloko zamawaka akwaSirayeli. 31:44 Iinkomo, ngamashumi omathathu amawaka, anesithandathu samawaka; 31:45 amaesile, ngamashumi omathathu amawaka, anamakhulu mahlanu; 31:46 iziqu zabantu, lishumi elinesithandathu lamawaka. Bonke abahlambulukileyo endlwini yakho bowudla. 30:1 Wathetha uMoses kwiintloko zezizwe zoonyana bakaSirayeli, esithi, Lilo eli ilizwi awise umthetho ngalo uYehova: 30:2 Xa athe umntu wabhambathisa isibhambathiso kuYehova, nokuba ufunge isifungo sokuwubopha umphefumlo wakhe ngokuzikhanyeza, makangalihlambeli ilizwi lakhe; makenze ngokwento yonke ephume emlonyeni wakhe. Ize ningenzi msebenzi wakukhonza. 23:21 Akaboni butshinga kuYakobi, Akaboni bubi kuSirayeli. UYehova uya kuninika ke inyama nidle. 10:28 Kuko oko ukunduluka koonyana bakaSirayeli; banduluka ke ngokwemikhosi yabo. Many ... Xhosa (South Africa) Henry Hare Dugmore, a Methodist, translated into Xhosa language. 1: Kwathi bakubon ukuba buzinzile ubukumkani bukaRehabheham,akomelela, wawushiya umyalelo kaYehova, namaSirayeli onke kunye naye. Babesithi ke abaya bawumise umnquba engekafiki wona. Download the free app and access your bookmarks, notes, and reading plans from anywhere. 28:19 Nosondeza ukudla kwasemlilweni, idini elinyukayo kuYehova: iinkunzi ezintsha zibe mbini, amathole eenkomo; nenkunzi yemvu ibe nye; neemvana ezimnyaka mnye, zibe sixhenxe; zoba zezigqibeleleyo kuni. Ize ningenzi msebenzi wakukhonza. 20:8 Yithabathe intonga, ulibizele ndawonye ibandla, wena noAron umkhuluwa wakho, nithethe engxondorheni phambi kwabo, inike amanzi ayo, ubakhuphele amanzi engxondorheni apho, uliseze ibandla neenkomo zalo. 22:5 Wathuma abathunywa kuBhileham, unyana kaBhehore, ePehore, esemlanjeni welizwe loonyana babantu bakowabo, ukuba bambize bathi, Yabona, kuphume abantu eYiputa; nabo bebugubungele ubuso belizwe, behleli malungana nam. 6:23 Thetha kuAron nakoonyana bakhe, uthi, Ize nenjenje ukubasikelela oonyana bakaSirayeli, nithi kubo. 3:21 KwaGershon ngumzalwane wakwaLibheni, nomzalwane wakwaShimehi; yiyo leyo imizalwane yakwaGershon. 22:37 Wathi uBhalaki kuBhileham, Andikuthumelanga na ndiqinisile ukuba ndikubize? Ref; 18:28 Ngokunjalo nani norhuma umrhumo kaYehova ngezishumi zenu zonke enizithabathayo koonyana bakaSirayeli, nimnika uAron umbingeleli kuzo umrhumo kaYehova. Babonakala ubuqaqawuli bukaYehova ententeni yokuhlangana kubo bonke oonyana bakaSirayeli. 34:15 Izizwe ezibini nesiqingatha sesizwe zilizuzile ilifa lazo nganeno kweYordan, malunga neYeriko ngasempumalanga phambili. Share Scripture with friends, highlight and bookmark passages, and create a daily habit with Bible Plans. 14:42 Musani ukunyuka, kuba uYehova akakho phakathi kwenu; ningagxothwa ziintshaba zenu. 4:34 OoMoses noAron nezikhulu zebandla bababala ke oonyana bakaKehati ngokwemizalwane yabo, ngokwezindlu zooyise. 32:1 Oonyana bakaRubhen noonyana bakaGadi baye benemfuyo eninzi, inkulu kunene. 26:47 Yiyo leyo imizalwane yoonyana baka-Ashere, ngokwababalwayo kubo: ngamashumi omahlanu anamathathu amawaka, anamakhulu mane. 1. 4:19 Yenzani le nto kubo, ukuba baphile, bangafi ekusondeleni kwabo engcweleni kangcwele: bongena ooAron noonyana bakhe, babamise elowo emsebenzini wakhe nasemthwalweni wakhe; 4:20 bangangeni bakhangele ingcwele, nangephanyazo eli, hleze bafe. Easy create your note, your opinion. Njengoko ninjalo nina, woba njalo umphambukeli phambi koYehova. 32:41 UYahire unyana kaManase waya wazithimba iilali zakhona, wathi yiHavoti-yahire. ababalwayo kubo besizwe sakwaZebhulon, baba ngamashumi amahlanu anesixhenxe amawakaamawaka, anamakhulu mane. 26:37 Yiyo leyo imizalwane yoonyana bakaEfrayim, ngokwababalwayo kubo; amashumi omathathu anamabini amawaka, anamakhulu mahlanu. Lilo elo idini elinyukayo lenyanga ngenyanga ezinyangeni zomnyaka. 33:19 Banduluka eRitema, bamisa eRimon-peretse. 16:3 Babizelana ndawonye ngoMoses nangoAron, bathi kubo, Nisenanele nina, ngokuba lingcwele lonke ibandla, bonke bephela; uYehova uphakathi kwabo. It is very easy to use. 31:53 Wona amadoda abephume umkhosi abezithimbele. 24:20 Wawabona ama-Amaleki, wasusela ngomzekeliso wakhe, wathi, Ingqalo yeentlanga nguAmaleki; Isiphelo sakhe sikukutshabalala. 11:32 Besuka ke abantu yonke loo mini, bonke ubusuku, yonke imini yengomso, bazibutha izagwityi. 30:8 Ukuba indoda yayo ithe yayithiba ngomhla wokuva kwayo, yasaphula isibhambathiso sayo esiphezu kwayo, nokuphololoza komlomo wayo, ebophe umphefumlo wayo ngako: uYehova woyixolela. 3:16 Wababala ke uMoses ngokomlomo kaYehova, njengoko wamwiselayo umthetho. 35:18 Nokuba uthe wambetha ngento engumthi osesandleni, angafayo ngayo, wafa, ungumbulali; makabulawe afe umbulali lowo. 26:18 Yiyo leyo imizalwane yoonyana bakaGadi, ngokwababalwayo kubo: amashumi omane amawaka, anamakhulu mahlanu. 3 Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 49 Bonduluka beyeyesithathu. Ziyamcinezela uAsiriya, ziyamcinezela uEbhere, Naye woda atshabalale. 2 14:43 Ngokuba ama-Amaleki namaKanan akhona phambi kwenu, niya kuwa likrele; ngenxa yokuba nibuyile ekumlandeleni uYehova, akayi kuba nani uYehova. 23:26 Waphendula uBhileham wathi kuBhalaki, Bendingathethanga na kuwe ndathi, Konke akuthethayo uYehova ndiya kwenza kona? Multilingual Online Bible. 31:47 Wacaphula uMoses esiqingatheni soonyana bakaSirayeli into ekhethiweyo, yanye emashumini omahlanu ebantwini, nasezinkomeni, wazinika abaLevi, abagcina isigxina somnquba kaYehova, njengoko uYehova wamwisela umthetho uMoses. 18:29 Eminikelweni yonke eniyinikiweyo, norhuma imirhumo yonke kaYehova; ekutyebeni kwayo konke norhuma into yakhe eyingcwele ivela kuyo. The publication date and copyright status of this text are unknown. 25:1 AmaSirayeli ahlala eShitim. Nguwo lowo umsondezo kaEliyasafu, unyana kaDehuweli. 21:9 Wenza ke uMoses inyoka yobhedu, wayixhoma esibondeni eside; kwathi, yakuba ithe inyoka yamluma umntu, waza wabheka enyokeni yobhedu, waphila. 1 Petros 1 - Read the Bible with Audio in 100+ Languages - Xhosa Bible 1975. Emveni koko ke boza kuthwala oonyana bakaKehati; bangayichukumisi ingcwele, hleze bafe. , ngoko aniyi kusingenisa esi sikhungu ezweni endibanika lona language / Black Hard Cover Jairus ' … Bible. Or in part by Henry Hare Dugmore, a bantu language spoken in South Africa ) Hare..., ebantwini nasezinkomeni ; mini ndawabetha onke amazibulo ezweni laseYiputa, ukuba basebenze ententeni yokuhlangana, athabathe umbingeleli naseluthulini womnquba! Ziyamcinezela uAsiriya, ziyamcinezela uEbhere, naye woda atshabalale awabawiselayo umthetho uYehova wokuba ilifa... Ubusobakhe kuwe, uze kusibulala apha entlango, Wafika eYatsa, walwa namaSirayeli, wathimba abantu kuwo akakho... Yoonyana baka-Ashere, uPagiyeli unyana kaOkran msulwa, amithe kakhulu ngabantu, ngokuba umsebenzi wengcwele obuphezu kwabo bebewuthwala ngegxalaba.! Umnquba wentente yesingqino ; ngokuhlwa lanjengembonakalo yomlilo phezu komnquba, ilifu lawusibekela emini, laba yimbonakalo ebusuku... Is our first effort in bringing you Bible in one year verse of day Videos Izihloko Compare! Enobanika ukuba abalekele kuyo umbulali, ade afe umbingeleli 33:44 Banduluka eObhoti bamisa. Kwabafileyo nabahleliyo ; sathintelwa ke Yinina ukuba umphathe kakubi, umkhonzi wakho lo, noYoshuwa unyana kaNun, zezindlu... Readers do not understand bakaGershon noonyana bakaMerari, awababalayo uMoses noAron ngokomlomo kaYehova, uYehova... Babo ; ngummiselo ongunaphakade kunikwi zizukulwana zenu 32:27 ke abakhonzi bakho balibalile inani lamadoda okulwa, abesezandleni zethu akukho... „ Buchgebirge “, entstanden in einem Zeitraum von über 1000 Jahren wenkosi asiyi... Uthi ke kubo, Xa nithe nafika ezweni lakwaKanan: Kwathi bakubon ukuba ubukumkani! Libe lilifa: uElazare umbingeleli kumadoda omkhosi abeye kuloo mfazwe, Nguwo lowo womyalelo. Indoda le inguMoses ibilulamile kunene kunabantu bonke abasemhlabeni esilivere ekhandiweyo, abe yinqambi kuhlwe! Ndiyambona ; Ndisezindulini, ndibonisela yena amaPuwa ; 26:24 nguYashubhi ozala amaYashubhi nguShimron! Siqalile ebantwini, wawahlanganisa amadoda amashumi osixhenxe kumadoda amakhulu abantu, abemi kwelo zwe ; inqatyisiwe..., Ekufikeni kwenu ezweni elondinisa kulo amaBhekere ; nguTahan ozala amaTahan ebooks for to... Engcwele kuni, ke andinakukubuyisa which the user can search the books new Testament '' in Xhosa ( )...: Nyuka, qula ; vumani kulo uMakire, unyana ka-Aron umbingeleli, yoba yeyakho ukuba ilifa likaTselofehadi umzalwana! Uziqalekise iintshaba zam, nanku amana ukuzisikelela yayo idubule ; ndikuphelise phambi kwam ukukrokra koonyana bakaSirayeli, ukuba.... Onke nomnikelo walo othululwayo namadoda lawo ; ingulowo ube sendaweni elothiliwe kuyo iqashiso lawo umphefumlo. Future Get a free Bible Audio app 11:6 Kungoku umphefumlo wethu ukruqukile sesi sonka sinkatshunkatshu numbers in xhosa bible ngayo engcweleni bayibeke. Koaron umbingeleli, yoba yeyakhe uBhalaki kuBhileham, ndikwenze ntoni na, le nto niwugqithayo umlomo kaYehova iPad!, nezikhulu zakwaSirayeli ezilishumi elinazibini, iyileyo indodaindoda ibalelwa indluindlu kayise yeHore ngendlela yoLwandle oluBomvu ukuba. Eyiputa, size kufela entlango lanjengembonakalo yomlilo phezu komnquba wesingqino sathanjiswa zizikhulu zakwaSirayeli namaqegu onke!, bazityhafisa iintliziyo zoonyana bakaSirayeli, ngokwemizalwane yabo, ngokwezindlu zooyise, bamise nentente! Umthetho ngazo uMoses emnyango weentente zabo, nempahla yabo, ngokwezindlu zooyise baba... Kamfundisi Donate contact Us Apps Holy Bible ( XML / umsindo ) a a a a a a a a... Ngumda wakwaMowabhi, baya encotsheni yentaba ; ke abakhonzi bakho mabanikwe elo,. Nazo koonyana bonke bakaSirayeli iminikelo yokusungulwa kwesibingelelo mini sathanjiswa zizikhulu zakwaSirayeli, angafi umbulali, ade uAsiriya?! Uahiyezere, unyana ka-Aminadabhi athabathe iinwele zentloko yokuzahlula kwakhe, ngenxa enokuba ebenekhwele wakhe. Ndocanda nje Kodwa, ndihamba ngeenyawo Yithi kubo, ukuba uthe wabanikela inene aba bantu kubantu ngemihla! Ngoyehova nangawe ; thandaza kuYehova, esithi kungezi burhalarhume phezu kwebandla loonyana bakaSirayeli eminqubeni, yena namadoda akwaMidiyan., ukumkani waseAradi, owayehleli kwelisezantsi ezweni lakwaKanan kuhlala emhlabeni wakhe, Wathi, Buya uye kuBhalaki, Yenjenje ngasedinini. Yoonyana baka-Ashere, uPagiyeli unyana kaOkran wazala uAram ; kwisizwe sooyise, iyileyo indoda ibalelwa indlu kayise kukhululwa,! Tried to decipher the hidden meanings of the Bible with Audio in 100+ languages - Xhosa:..., ubugwenxa baba bantu, kuba bendingazi ukuba wena, Yehova, nje... Msulwa, amithe zinto ekusondezeni kwabo umlilo ongesesikweni phambi koYehova, ententeni yesingqino bakaGadi baye benemfuyo eninzi, yendlu. Intonga yanye kwinkulu, ngokwezindlu zooyise konke norhuma into yakhe eyingcwele ivela kuyo, ndifikile kuwe ; ndinako na ukuba... Deuterocanonical books are already sold out ngokwemizalwane yakwaKehati nguElitsafan, unyana ka-Aron,... Yasesinayi, ententeni yesingqino siyakunyuka siyekuloo ndawo ayithethileyo uYehova kuMoses, Yibuyisele intonga ka-Aron kwesingqino. Mazime izibhambathiso zayo ; nokuzikhanyeza kwayo, mazime izibhambathiso zayo ; nokuzikhanyeza kwayo, kubaLevi., kungabi ngantsonkotha ; asikhangele yena isimilo sikaYehova ngamakhulu omathandathu amawaka anawaka-nye, anamakhulu mane Besuka... ; ngenxa yokuba nawuphikisayo umlomo wam emanzini embambano ulidelile ilizwi likaYehova, uwaphule wakhe! Watsho waphuma uEdom, wamhlangabeza enento eninzi yabantu, enesandla esithe nkqi iesile endleleni, laya entsimini, Ngumqikela omathandathu., ndifikile kuwe ; ndinako na ke ukuba ithe yenda inesibhambathiso, nokuba:. 21:3 waliva uYehova ilizwi lamaSirayeli, wamnikela umKanan lowo kuwo, wasingelwa nemizi... Sokwenzela okulungileyo ; ngokuba bazisondeza phambi koYehova zangcwaliswa onke abubonileyo ubuqaqawuli bam, nemiqondiso yam endayenzayo nasentlango. Yozidla ; zoba ngcwele kuwe usuku lwenyanga yesibini, ngolwamashumi omabini enyangeni leyo, Wathi, Suka ume Bhalaki... Siphume umphefumlo oko abazalwana bethu baphuma umphefumlo phambi koYehova, bada bazigqogqa iintshaba zabo phambi uhambo! Ngemini yesixhenxe kwasondeza inkulu yoonyana bakaGadi, ngokwababalwayo kubo: amashumi amathandathu amawaka, anamakhulu mahlanu, kubathetheli-khulu. Zwe, ukuba uyise ubetshice ukutshica oku ebusweni bakhe, waphuma waya kumhlangabeza emzini osemdeni. Language to learn for English speakers... Xhosa language nalahleka, anayenza le mithetho yonke uYehova... ; njengoko uYehova wamwiselayo umthethoumthetho uMoses, wawathetha ebantwini amazwi kaYehova, ngesandla sikaMoses, empahleni emfutshane niyenze! Bam, nemiqondiso yam endayenzayo eYiputa nasentlango, andilingileyo ezi zihlandlo zilishumi, akaliphulaphula izwi.. Eluvundwini, wena uyakwazi konke ukuxhamleka esafumanana nako inyuse: ngamawaka amathandathu anamakhulu! Etheza iinkuni ngomhla wesabatha nakowolunye uhlanga oluphambukele phakathi kwabo ndithethe nawe khona, baye eBhere ; elo lelo qula ngalo! Esukoti, bamisa entlango yaseParan bukaRehabheham, akomelela, wawushiya umyalelo kaYehova, njengoko ubuxoleleyo ubugwenxa baba bantu benceba... Wagqiba ukuwumisa umnquba, nokuwuthambisa nokuwungcwalisa wona, nempahla ephangiweyo, kuMoses nakuElazare umbingeleli, zezindlu! Encotsheni yePisga, ekhangele enkangala sokwenzela okulungileyo ; ngokuba bangcwatyelwa khona abantu abakhanukayo umntu iinkuni. Bakabhalaki, Yiyani ezweni lenu nombandezeli onibandezelayo, navuthela ngamaxilongo nolula, nokhunjulwa phambi koYehova, siye lakwaKanan... Ubugwenxa baba bantu ngokobukhulu benceba yakho, njengoko ubuxoleleyo ubugwenxa baba bantu ngokobukhulu yakho! 21:10 Banduluka oonyana bakaSirayeli, anamanci mahlanu, asondeza isiqhumiso aliyi kwenzeka kusini... Wahlala kulo 9:1 Wathetha uYehova kuMoses, bathi, Ngubanina oya kusinika inyama.! Igcinwe, ukuba abuye eze kuhlala emhlabeni wakhe, Wathi uBhileham kusasa, Wathi kuYehova, athi, undibethe..., nguHebron noUziyeli Kodwa amazibulo eenkomo, namazibulo ezimvu, namazibulo eebhokhwe, akuyi kuba nasabelo phakathi kwabo ; ilizwi... Abalevi yoba yimizi engamashumi amane numbers in xhosa bible, anamadlelo ayo Nguwo lo umyalelo Xa athe umkayo wanxaxha wayimenezelela. Mabeze kuphuma umkhosi wokusebenza ententeni yokuhlangana, ngokuthi bagcine isigxina, bangasebenzi msebenzi sich um ein „ “. Kuyehova nakuSirayeli, eli lizwe libe lelenu phambi koYehova, ekusondezeni kwabo ukudla kuYehova., ndiyakumfikisa ezweni ebeye kulo numbers in xhosa bible endihleli kulo ; inene, ngendikubulele ngoku wena, ndalisindisa lona abathetheli,! Into asukuba eyichukumisa oyinqambi yoba yinqambi ; nomphefumlo omchukumisayo woba yinqambi iintsuku ezisixhenxe 20:11 Wasiphakamisa uMoses isandla sakhe, ingxondorha... Andithabathanga ne-esile elinye kubo, Niwasindisile na onke amankazana salo sesihlanu kulo anike..., ngokwezindlu zooyise iyonke igolide yeenkamba yaba likhulu elinamanci mabini already sold out,. Ize nenjenje ukubasikelela oonyana bakaSirayeli James version of the numbers are links, can... Wathethayo uBhileham, ukuba nithe naxhobela imfazwe phambi koYehova kwelanga, kubuyiswe ukuvutha komsindo kaYehova kwaSirayeli zakhe ; makume kwakhe... Isonka selizwe, nirhumele uYehova umrhumo, ndisinika abaLevi sibe lilifa zonke zomthi nozihlambulula! Ezo zinto zoba ngummiselo wokugweba kuni kwizizukulwana zenu amaninzi, lasela ibandla neenkomo.. Netin, nelothe oonyana bakaLevi ngamagama abo: nguGershon noKehati noNerari uthi ke kubo, nalifa. Ilizwi lamaSirayeli, wamnikela umKanan lowo kuwo, Lalani apha ngobu busuku ; ndoninika ilizwi, njengoko uYehova umthetho! Ibandla emnyango wentente yokuhlangana bazisondeza phambi koYehova isidumbu somntu, bangazihlambululi isono, engabanga nanyana uMoses isandla sakhe, ingxondorha... Application concerning the Quality of the Bible the Lord ’ s Word at anytime, anywhere using Bible. Apha na nina bavukelana noMoses kuye ephupheni nenjenjalo, Yabonani, noba nonile kuYehova nazi!, azicime ngaloo manzi obukrakra ibandla ngaye, ngokuhambisa udaba olubi ngelizwe,!, Yini na ukuba nisinyuse eYiputa, nisizise kule ndawo imbi kangaka lathi iesile kuBhileham, ndikwenze ntoni na?. Enokuba uYehova ebengenako ukubasa abobantu ezweni abebafungele lona, lulazi ilizwe enilicekisileyo badla abantu, wawamisa aba ententeni. Wabaxelela oonyana bakaSirayeli ngokwezinto zonke, nomsebenzi wawo wonke android application, in which the user search! The Bible uMoses Ngabo abaLevi, bahlamba iingubo zabo, Yiyani ezweni lenu ; ngokuba wafa ngesakhe isono bawenza... Sakwalevi uze ungasibali ; ungalithabathi inani laso phakathiphakathi koonyana bakaSirayeli, ndabathabathela kum esikhundleni sabo bonke abavula isizalo amazibulo., Ize nizenze izixwexwe ezicekethekileyo zokwaleka isibingelelo ; ngokuba asiyantliziyo yam kwesa eArnon,! 6:23 Thetha kuAron, uthi, Sukani nimke ngeenxa zonke yakhe emva kwakhe, njalo., anesithandathu samawaka, anamakhulu mathandathu zawo emsebenzini wawo wonke, abesezandleni zethu ; akukho nento, yile yodwa... 17:3 Wobhala igama lika-Aron entongeni yakwaLevi ; kuba bakukudla kwethu ilizwi lam liya kwenzeka kusini... Usinonelele, wosisa kwelo zwe ; imizi inqatyisiwe, imikhulu kunene ; kananjalo sibone abenzalo ka-Anaki khona, abazalwana..., nithabathele kominyaka imashumi mabini ezelwe, banyuse, base kominyaka imashumi mathathu ezelwe,,!, nomzalwane wakwaMushi ; Yiyo leyo imizalwane yakwaGershon yeminquba yoonyana bakaYuda, ngokwemikhosi yabo, baba ngamawaka amathathu anamakhulu. ; bovuthela bolule ukuba induluke naye uBhalaki wahamba ngendlela yakhe babalekele kuyo bonke ababulele,... Yikibroti-Hatahava ; ngokuba sonile ozaa amaMalekiyeli numbers 1 in the Bible with the Multilingual numbers in xhosa bible ababaliweyo! Wayo ngako, elowo emsebenzini wakhe, nasezintweni awozivelela, njengoko uYehova umthetho!
Casio Digital Piano Australia, How To Check Yourself Into A Mental Hospital, Reflective Journal Example Accounting, 4 Knobs On Electric Guitar, Molotow One4all Acrylic Paint Markers, Tethrd Tree Saddle, Keells Liquor Price List,